Az azonnali hatályú felmondás a munkaviszony megszüntetésének egyik módja a közös megegyezés, és a felmondás mellett. Az azonnali hatályú felmondás joga mind a munkáltatót, mind a munkavállalót egyaránt megilleti.

Megszüntetési okok az azonnali hatályú felmondás esetén

A munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással a hatályos jogszabályok értelmében két ok miatt lehet megszüntetni, másra hivatkozni nem lehetséges. A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél:

  • a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás intézménye a korábbi (régi Mt.) munka törvénykönyvéből ismert rendkívüli felmondást váltotta le. Az azonnali hatályú felmondás egy egyoldalú címzett jognyilatkozat, amely a másik fél részére történő közléssel azonnal hatályosul. Ez azt jelenti, hogy ha a másik féllel közlik az azonnali hatályú felmondást, akkor a munkaviszonyt megszűntnek kell tekinteni.

Indokolási kötelezettség

A felmondással ellentétben az azonnali hatályú felmondást a munkavállaló is köteles megindokolni, de vannak olyan kivételes esetek, amikor nem terheli indokolási kötelezettség. Az azonnali hatályú felmondás mindenképpen írásba kell foglalni.

Az azonnali hatályú felmondás indokának valósnak, okszerűnek és világosnak kell lennie, nem sértheti a jóhiszeműség, tisztesség elvét, valamint nem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét sem. Az, hogy mikor minősül az azonnali hatályú felmondás valósnak, okszerűnek és világosnak, arra az MK. 95. számú állásfoglalás ad támpontot. Az írásban közölt munkáltatói felmondásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Az azonnali hatályú felmondás indokolása abban az esetben felel meg, ha tartalmazza azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket is, amelyekre a munkáltató a felmondást alapította. Nem szükséges azonban a felmondási ok részletes leírása, hanem a körülményekhez képest elegendő az ok összefoglaló megjelölése is.

Jogszerűség

Ahhoz, hogy az azonnali hatályú felmondás jogszerű legyen, több körülmény megléte szükséges. Ilyen, hogy a kötelezettségszegésnek a munkaviszonnyal összefüggésben kell keletkezzen. A másik ilyen elem, hogy a kötelezettségszegés, amit bármelyik fél megszegett a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerült lényeges kötelezettségszegés legyen, valamint a kötelezettség szándékos vagy súlyos gondatlansággal kerüljön megszegésre. A felmondást közlőnek kell bizonyítania a kötelezettségszegés tényét.

Az azonnali hatályú felmondás közlése határidőhöz van kötve. Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják.

Határidők jelentősége

Figyelemmel arra, hogy az azonnali hatályú felmondás hatályosulása a közléssel történik meg, és azonnal megszünteti a felek között a munkaviszonyt, nagy jelentősége van a határidőknek..

Az azonnali hatályú felmondást nem korlátlan ideig lehet gyakorolni. A munkaviszony megszüntetésének ezt a módját csak az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet gyakorolni. Bűncselekmény esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.