A végrendelet

A végrendeletre, valamint a végrendelkezésre vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.), az öröklés rendelkezései között található meg. Ha öröklésről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy az ember halálával a hagyaték mint egész száll az örökösre. Ez azt jelenti, hogy az öröklés az örökhagyó halálának pillanatában, minden további jogcselekmény nélkül (ipso iure) bekövetkezik.

Öröklés jogcímei

A hatályos magyar szabályozásban kétféle jogcímen lehet örökölni: végintézkedés alapján, és a törvény szerint. Utóbbit szokás törvényes öröklésnek is nevezni. A két öröklési jogcím közül a végintézkedés megelőzi a törvényes öröklést. Ez azt jelenti, hogy ha az örökhagyó után maradt végintézkedés, akkor az öröklés a végintézkedés alapján megy végbe, amennyiben nem, akkor a törvényes öröklés szabályai lesznek az irányadók.

A törvényes öröklésnek akkor is jelentősége van, amikor a végintézkedés nem terjed ki a teljes hagyatékra. Ebben az esetben a törvényes öröklés szabályait kell figyelembe venni arra a hagyatékra, amelyet a végintézkedés nem tartalmaz, vagyis ilyenkor a törvényes öröklés úgynevezett kisegítő jellegű.

Végintézkedés, végrendelet

A fenti címben szándékosan használtam a végintézkedés fogalmát, ugyanis az egy gyűjtőfogalom. A végintézkedések között kell megemlíteni a végrendeletet (egyoldalú végintézkedés), az öröklési szerződést (nem összetévesztendő a tartási szerződéssel), és halál esetére szóló ajándékozás (szintén kétoldalú végintézkedés).

A végrendelet

A végrendelet fogalmát a jogszabály tartalmazza. A szabályozás értelmében az okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.

Ez a rendelkezés nem csak a végrendelet fogalmát tartalmazza, hanem azt a két minimális feltételt, amelynek megléte esetén az adott okirat végrendeletnek tekinthető. Ez a két feltétel a következő:

  • külsőleg az örökhagyótól származóként mutatkozzék (jelentkezzen), és
  • az örökhagyó halála esetére olyan nyilatkozatot tartalmazzon, amelyből a végrendeleti minőség kitűnik.

A jogszabály azt is meghatározza, hogy végrendelkezni csak személyesen lehet. Fontos megemlíteni, hogy a végrendelkezési képesség a korlátozottan cselekvőképes személyt is megilleti. Ezzel szemben a cselekvőképtelen személyek nem tehetnek érvényes végrendeletet, még képviselőik útján sem.

A végrendelet fajtái

A végrendeletnek két fajtáját különbözteti meg a törvény. Végrendelkezni közvégrendelettel, vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet. A törvény – igaz nagyon-nagyon szűk körben – lehetőséget ad a szóbeli végrendelkezésre.

A jogszabály az írásbeli végrendeletnek három fajtáját különbözteti meg: az örökhagyó által saját kezűleg írt végrendeletet (ezt nevezzük holográf végrendeletnek), a más által írt végrendeletet (allográf végrendelet) és a közjegyzőnél letett  magánvégrendeletet.

Közvégrendelet

A közvégrendelet különlegessége az, hogy azt kizárólag közjegyző előtt lehet tenni. Közvégrendeletet bárki tehet, aki rendelkezik végrendelkezési képességgel. Vannak olyan személyek, akik kizárólag közvégrendeletet tehetnek. Ezek a személyek a következők:

  • korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy;
  • cselekvőképességének vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy;
  • vakok;
  • írástudatlanok;
  • olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban lévő személy.

Írásbeli magánvégrendelet (a klasszikus, bárki által ismert végrendelet)

A Ptk. meghatározza azt is, hogy melyek a végrendelet érvényességének kellékei. Az írásbeli magánvégrendeletet csak olyan nyelven lehet tenni, amelyet a végrendelkező ért, amelyen a saját kezűleg írt végrendelet esetén írni, a más által írt végrendelet esetén olvasni tud. Végrendeletben kizárólag olyan írásjelek jelek szerepelhetnek, amelyek közönségesek (vagyis gépírással nem lehet érvényesen végrendelkezni).

Ugyancsak nagyon fontos érvényességi kellék, hogy a végrendelet készítésének ideje ki kell hogy tűnjön a végrendeletből. És ami a legfontosabb a végrendelet esetén: az örökhagyó aláírása. A bíróság a joggyakorlatában kialakította, hogy az aláírás akkor is érvényes, ha az a végrendeleten belül bárhol megtalálható, azonban a végrendelet szövegétől elkülönült helyen kell szerepelnie.

Amennyiben a végrendeletet az örökhagyó saját kezűleg írja (vagyis kézírással) az elejétől a végéig, akkor a végrendelet tanúk nélkül is érvényes. Fontos megjegyezni, hogy a géppel írott végrendelet akkor sem számít saját írásnak, ha azt maga a végrendelkező saját maga írta, készítette.

Ha a végrendelkező a végrendeletet géppel írta, vagy más által készítette el, akkor csak két tanú aláírásával érvényes. A tanúknak a végrendelet tartalmát nem kell ismerniük, csupán a végrendelkező személy azonosítására kell képesnek lennie. Lehetőség van arra is, hogy a végrendelkező ügyvéd előtt tegyen végrendeletet, ebben az esetben ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni.

Mindkét végrendelet esetében szintén fontos szabály, hogy ha a végrendelet több lapból áll, akkor azokat folyamatos sorszámozással kell kell ellátni.

A végrendelet tartalma

Az örökhagyó a végrendeletében egy vagy több örököst nevezhet, ezt nevezzük örökösnevezésnek. A végrendelkezőnek meg van arra a lehetősége is, hogy helyettes örököst nevezzen, vagyis ha az örökös az öröklésből kiesik, akkor más személyt nevezhet örökössé. Amennyiben az örökhagyó nem határozta meg az örökösök örökrészének mértékét, akkor az örökösök egyenlő arányban örökölnek.

Az örökhagyó a végrendeletből azt, aki törvényes örököse vagy azzá válhat, más személynek örökössé nevezésével vagy végrendeletben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésből.

A végrendelkezőnek meg van arra is a lehetősége, hogy a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgyat meghatározott személy részére juttat. Ezt hagyományrendelésnek nevezzük.

A végrendelet visszavonása

Ha a végrendelkező a végrendeletét visszavonja, akkor a végrendelet hatálytalanná válik.

Ügyvédi segítség

Amennyiben úgy dönt, hogy végrendelet kíván tenni, az elkészítésében az irodánk tud benne segíteni, keressen minket bizalommal.