Csődeljárás

A csődeljárás úgynevezett fizetésképtelenségi eljárás. Csődeljárás esetén az adós vállalkozás fizetési haladékot, valamint a hitelezők és az adós megkísérel megkötni egy csődegyezséget.

Csődeljárás alanyai

A csődeljárásnak három alanya van: a hitelező, az adós és a vagyonfelügyelő. Az adós az a gazdálkodó szervezet, amely a tartozásait az esedékességkor nem tudta, vagy nem fogja tudni teljesíteni, kiegyenlíteni. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény részletesen meghatározza, hogy mi minősül gazdálkodó szervezetnek.

Csődeljárás megindítása

A csődeljárást az adós gazdálkodó szervezet vezetője indíthatja meg. A csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet az adós cég székhelye szerinti törvényszéken kell benyújtani, jogi képviselet kötelező. Ahhoz, hogy a csődeljárási kérelmet be lehessen nyújtani, erről az adós vállalkozás (gazdálkodó szervezet) alapítói jogait gyakorló legfőbb szerv egyetértése szükséges. Az említett kérelmet a 33/2009. kormányrendelet melléklete tartalmazza, amit formanyomtatvány mellékleteként kell csatolni.

Fizetési haladék

Amennyiben az adós vállalkozás kéri, akkor az eljáró bíróság egy munkanapon belül intézkedik arról, hogy az adós azonnali ideiglenes fizetési haladékot kapjon. A fizetési haladék időtartama (moratórium) 120 nap. A fizetési haladék megadásához a hitelezők engedélye nem kell. A moratóriumhoz nagyon fontos joghatások fűződnek: a csődeljárás kezdő időpontjától fizetési tilalom valósul meg, az adós számláinak terhére kifizetési megbízás nem teljesíthető.

Természetesen a fizetési tilalom alól van néhány kivétel, amelyeknél lehetséges a kifizetés, ezeket privilegizált követeléseknek nevezzük. A jogszabály tételesen felsorolja (11. §), hogy melyek a privilegizált követelések. Ilyen követelés a munkabérek, a tartásdíj, életjáradék, közműdíjak, vagyonfelügyelő díja, általános forgalmi adó, jövedéki adóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek.

Fontos megemlíteni, hogy a fizetési haladék (moratórium) nem szünteti meg az adós és a hitelező közötti jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és jogokat. A fizetési haladék alatt a hitelezők követelései kamatoznak. Azonban az adós ellen végrehajtás nem rendelhető el és peres eljárás sem indítható pénzkövetelés miatt a moratórium alatt.

A csődeljárás kezdő időpontja a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés közzétételének a napja. Az adósnak ettől az időponttól kötelezően alkalmaznia kell a “cs.a.” (csődeljárás alatt) toldatot a cégneve után.

Hitelezői követelések bejelentése; nyilvántartásba vételi díj

Fontos mozzanat a csődeljárásban a hitelezői követelések bejelentése. Az adós a hitelezőit közvetlenül értesíti, hogy hitelezői igényeiket 30 napon belül jelentsék be. Ahhoz, hogy a hitelezők igényüket bejelenthessék, regisztrációs díjat kell megfizetniük a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A nyilvántartásba vétel díja a követelés 1 százaléka, de legalább 5.000,- Ft legfeljebb 100.000,- Ft.

Egyezségi tárgyalás

A csődeljárás során, a fizetési haladék időtartama alatt az adós nem lehet passzív: aktív magatartás kell kifejtenie, ugyanis kötelessége, hogy készítsen egy reorganizációs programot, valamint egyezségi javaslatot kell készítenie. A programot, valamint a javaslatot a hitelezők részére meg kell küldeni, s a csődeljárás kezdő időpontjától számított 60 napon belül egyezségi tárgyalást kell az adósnak összehívnia. Az egyezségi tárgyaláson az adós, a hitelezők, valamint a vagyonfelügyelő vesz részt.

Egyezség

Amennyiben az egyezségi tárgyalásokon (több is tartható) létrejön az egyezség a hitelezők és az adós között, akkor az írásba kell foglalni, amelyet minden fél aláír, s azt a vagyonfelügyelő ellenjegyzi. Az egyezségnek rendelkezni kell különösen az adósságra vonatkozó engedményekről, fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről, stb.

Csődeljárás befejezése; megszüntetése

Az elfogadott, aláírt és a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett egyezséget az adós vezető öt munkanapon belül köteles megküldeni a bíróság részére, amiről az a beérkezéstől számított 15 napon belül dönt. Ha az egyezség megfelel a jogszabályban foglaltaknak, akkor azt jóváhagyja és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Ha nem felel meg az egyezség a jogszabályi követelményeknek, akkor a bíróság megszünteti a csődeljárást, s elrendeli az adós felszámolási eljárását.