Korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) a legkedveltebb vállalkozási forma, ami annak is köszönhető, hogy a tag helytállási kötelezettsége korlátozott. A korlátolt felelősségű társaságra is alkalmazni kell a cégekre vonatkozó általános szabályokat.

A korlátolt felelősségű társaság fogalma

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni.

Nagyon fontos szabály, hogy a tagokat nem lehet nyilvános felhívás útján gyűjteni.

Törzsbetét, törzstőke

A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek. Az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb 100.000,- Forintnál. Minden tagnak csak egy törzsbetéte lehet.

A törzstőke a törzsbetétek összege, amely nem lehet kevesebb 3.000.000,- Forintnál. Vagyis ez azt jelenti, hogy kft-t minimum 3.000.000,- Forint törzstőkével lehet alapítani. Könnyítést jelent a kft-t alapítók számára az, hogy lehetőség van arra, hogy a törzstőke feltölthető a társaság nyereségéből, vagyis a tagok nem a saját vagyonukból, hanem a társaság egyébként felosztható nyereségéből fedezzék a törzstőke összegét.

Azonban ilyen esetben a törvény két garanciát állapít meg: egyrészt a társaság mindaddig nem fizethet ki osztalékot a tagok számára, amíg a visszatartott nyereség nem fedezi a törzstőke teljes összegét. Másrészt amíg nincs meg a megfelelő törzstőke, addig a tagok felelőssége nem korlátozott, hanem korlátlan, vagyis a társaság tartozásaiért személyesen is kötelesek helytállni.

Üzletrész

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagság jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. Amennyiben az egyik tag a tagokon kívül álló másik személyre kívánja az üzletrészét átruházni, úgy a tagoknak az üzletrészre elővásárlási joga van.

Amennyiben a kft. tagjának halála bekövetkezik, úgy az örökös kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését. A jogszabály nem adja meg a tagoknak azt a lehetőséget, hogy a társasági szerződésben kizárják az üzletrész öröklését. Arra van lehetősége a tagoknak, hogy a társasági szerződésben kijelöljenek olyan személyt, aki öröklés bekövetkezése esetén az örököstől jogosultak megváltani az üzletrészt.

Korlátolt felelősségű társaság alapításához szükséges dokumentumok

Amennyiben valaki úgy dönt, hogy kft-t kíván alapítani, akkor az eljáró ügyvédnek a következő dokumentumokat kell megszerkesztenie, elkészítenie:

 • társasági szerződés
 • tagjegyzék
 • székhely nyilatkozat
 • nyilatkozat pénzbefizetésről
 • ügyvezető elfogadó nyilatkozat és összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat
 • aláírás minta az ügyvezetőtől
 • ügyvéd részére meghatalmazás

Amennyiben korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani, módosítani, stb., irodánk segítséget tud benne nyújtani.

Cégalapítás lépései

Ha úgy dönt, hogy irodánkkal kíván korlátolt felelősségű társaságot alapítani, vagy módosítani, úgy az alábbi lépésekből áll az alapítás:

 1. Kapcsolatfelvétel, adatfelvétel: a változásbejegyzési, vagy cégalapítási eljárás megindításához néhány alapvető adatra van szükségük (cég neve, székhelye, tagok adatai, tagok pénzbeli hozzájárulásának adatai, stb ). Ez az adatfelvétel akár telefonon, vagy emailben is megtörténhet. Az adatok egyeztetését követően aláírásra előkészítjük Önnek az aláírandó dokumentumokat.
 2. Okiratok aláírása: mivel az okiratokat már előkészítjük Önnek, így azok aláírása nem vesz többet igénybe 30 percnél. Nagyon fontos, hogy az okiratok aláírásakor minden félnek személyesen kell megjelennie, és személyazonosságukat igazolnia kell lakcímkártyával, személyi igazolvánnyal, valamint adókártyával. Az aláírást követően kell kifizetnie az ügyvédi munkadíjat, valamint egyes esetekben az illetéket és egyéb díjakat.
 3. Okiratok cégbírósági benyújtása: az okiratok aláírását követően irodánk haladéktalanul elektronikusan benyújtja a bíróságnak az aláírt okiratokat. Itt már Önnek nincs semmi teendője.
 4. Adóregisztrációs eljárás: a tagok, valamint a vezető tisztségviselők (ügyvezető, stb.) adóazonosító jelét be kell jelenteni a cégbíróság irányába, amely azt továbbítani fogja az adóhatóság felé. Az adóhatóság vizsgálatot követően megadja a társaság adószámát, amennyiben a vizsgálat során nem merül fel kizáró ok.
 5. A cég bejegyzése: a bejegyző végzést a cégbíróság elektronikus úton küldi meg az eljáró ügyvéd részére. Amennyiben hiánypótlásra szólít fel a bíróság,úgy arról telefonon vagy emailben is tudunk Önnel egyeztetni.