Cégügyek

Cégek alatt gazdasági társaságokat értünk. Magyarországon a cégügyek, céges eljárások már elég régóta teljesen elektronikus eljárássá váltak. Ennek köszönhetően a cégalapítás könnyebbé, kényelmesebbé, gyorsabbá, valamint áttekinthető vált. Az ügyvédi irodák, ügyvédek feladata az, hogy biztosítsa az elektronikus hátteret az ügyfelek részére, hogy részükre még jobb szolgáltatást lehessen nyújtani.

Cégügyeknél, cégalapításnál kiemelt jelentősége van annak, hogy a céget alapító személy (személyek), ügyvezető (ügyvezetők), stb. személyazonossága ellenőrizve legyen, éppen ezért nem érdemes olyan szolgáltatókhoz fordulni cégalapítással, ahol az ügyfél nem is találkozik az ügyvéddel.

Cégbejegyzés ideje

A  cégbejegyzés ideje nagyon rövid: ez a jogszabályi szabályozásnak köszönhető, ugyanis a cég bejegyzési kérelmét az illetékes bíróság az adószámról való adóhatóság értesítésétől számított 1 munkanapon belül bírálja el. Éppen emiatt az ügyfelek nagyon gyorsan hozzá tudnak jutni a cégükhöz, és ezzel megkezdheti a részvételt a gazdaságban.

Követelmények

A cégügyeket szabályozó jogszabályok megannyi alaki követelményt támasztanak az egyes cég típusokkal (bt, kft, kkt, stb.) szemben. Egy gazdasági társaság kétféleképpen alapítható: vagy azt a formanyomtatványt (sablon)használja a cégalapító, ami a törvényben megtalálható (úgynevezett mintás cégalapítás, egyszerűsített eljárás), vagy egy teljesen a saját igényeire szabott alapító okiratot (nem mintás cégalapítás). A két alapítás között a különbség a költségekben fedezhető fel, ugyanis a mintás cégalapítás olcsóbb. Ügyfeleink részére ezt a megoldást szoktuk javasolni, ugyanis egy később változásbejegyzési eljárás során már becsatolható egy teljesen új, a saját ízlésnek megfelelően szerkesztett alapító okirat.

Az alapító okiraton kívül számos egyéb okiratot el kell készíteni, amelyeket elektronikusan meg kell küldeni az illetékes cégbíróságnak.

Illetékkedvezmény

A törvényi változásoknak köszönhetően jelentős könnyítést adott a jogalkotó egyes cégtípusok alapítására, ugyanis a cégalapítás egyszerűsített eljárás esetén illetékmentes, valamint nem kell fizetni közzétételi költséget. Vagyis ez azt jelenti, hogy korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, betéti társaság, szociális szövetkezet és egyéni cég szerződésminta használatával való alapításakor nem kell illetéket és közzétételi költséget fizetni.

Formakényszer

Gazdasági társaság csak a jogszabályban meghatározott formákban alapítható, ezt hívjuk formakényszernek. A hatályos szabályok értelmében gazdasági társaság közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), vagy részvénytársaság formájában alapítható. A jogszabály nem nevesíti a nonprofit gazdasági társaságot, mint külön gazdasági társaságot, ugyanis nem különálló társasági forma. Nonprofit gazdasági társaság bármely gazdasági társaság formájába alapítható és működtethető.

Gazdasági társaság tagjai

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a gazdasági társaság általános szabályai között néhány korlátot felállít a társaság tagjaira vonatkozóan. Természetes személy egyidejűleg egy gazdasági társaságban lehet a társaság korlátlanul felelős tagja. Kiskorú személy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet. Közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével nem lehet gazdasági társaság tagja, aki eltiltás hatálya alatt áll.

Cégnév

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény értelmében a cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges.

A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami – különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően – megtévesztő. A cégnévben szerepelhet a cégtulajdonosnak vagy a cég tagjainak neve. A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.

Nem kell beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását, ha a bejegyzés alapjául szolgáló kérelemből és az okiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a bejegyezni kívánt cégnév a cég természetes személy tagjának nevére való utalást tartalmaz.

Névfoglalás

A bejegyzési eljárás előtt a képviselő névfoglalással élhet. Ha a választott cégnév a cégnyilvántartásba bejegyezhető, a cégbíróság végzésével a megjelölt cégnevet 60 napos időtartamra a kérelmező részére lefoglalja és a cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartásában feltünteti. Ez alatt az idő alatt más jogalany ezzel a cégnévvel a cégnyilvántartásba nem jegyezhető be, illetve a cégnév nem foglalható le.

Gazdasági társaság alapítása

Egy gazdasági társaság létesítő okirattal alapító. A gazdasági társaság létesítő okirata a társasági szerződés. A részvénytársaság létesítő okirata az alapszabály, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságé az alapító okirat.

A létesítő okiratot valamennyi alapító tagnak alá kell írnia vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselő is aláírhatja.

Székhely, telephely, fióktelep

A létesítő okiratban meg kell határozni a társaság székhelyét is. a székhely a társaság bejegyzett irodája, ahol biztosítani kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét.

A társaság telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található.

A társaság fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a társaság székhelye.

Bírósági bejelentés

Amennyiben egy gazdasági társaság megalapításra került, azt az illetékes bíróságnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség a létesítő okirat ellenjegyzésétől számított harminc napon belül áll fenn.

Előtársaság

A gazdasági társaság a létesítő okirat az ellenjegyzéstől kezdődően előtársaságként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat.

A gazdasági társaság képviselete, cégjegyzés

A gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő képviseli.